ALGEMENE VOORWAARDEN – SkillsUpdate

Algemene voorwaarden van toepassing op offertes/overeenkomsten en uitvoeringen van opdrachten op het gebied van bij- en nascholing/cursussen/ontwikkelen scholingen/scholings gerelateerde opdrachten door SkillsUpdate.

SkillsUpdate V.O.F. is gevestigd te Veenendaal, Newtonstraat 19 3902 HP.

Geregistreerd bij de KvK: nummer 82334455.

 

 1. Definities
 1. Scholing; een door SkillsUpdate georganiseerde cursus, training, scholing, bij- of nascholing of andere onderwijsvorm
 2. Open inschrijving; Scholing waarbij deelnemers vanuit diverse organisaties kunnen inschrijven
 3. Incompany scholing; door SkillsUpdate in opdracht een scholing gegeven op een te bepalen locatie.
 4. Deelnemer; iedere persoon die deelneemt aan een scholing (cursist/opdrachtgever)
 5. Opdrachtgever; iedere persoon die met SkillsUpdate een offerte/overeenkomst/opdracht aangaat.
 6. Opdrachtnemer; SkillsUpdate
 7. Overeenkomst: iedere persoon die deelneemt aan een scholing/cursus gaat een overeenkomst aan met SkillsUpdate volgend deze algemene voorwaarden. 

 

 1. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden staan op de website van SkillsUpdate en zijn openbaar.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden van SkillsUpdate berust het copyright van SkillsUpdate
 3. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan Deelnemer en Opdrachtgever.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een scholing, hierbij worden alle scholingen bedoeld genoemd onder 1.1.
 5. De scholing/cursus die door SkillsUpdate wordt verzorgd zal worden verricht naar beste inzicht en vermogen.
 6. De vooropleidingseisen voor een scholing worden kenbaar gemaakt in de aankondiging voor de scholing. De deelnemer dient z.n op het inschrijfformulier kenbaar te maken welke vooropleiding er gevolgd is.
 7. Indien SkillsUpdate dit nodig acht zal SkillsUpdate aan deelnemer kunnen vragen om bewijzen van de vooropleiding aan te tonen via diploma/certificaat.
 8. Deelnemer is verplicht een legitimatiebewijs tijdens de Scholing bij zich te hebben en dit op verzoek te tonen aan de docent.

 

 1. Aanmelden open inschrijving
 1. Aanmelding voor een scholing geschiedt via de website voor de desbetreffende scholing. Het online inschrijfformulier dient ingevuld te worden verzonden.
 2. Door ondertekening/accepteren algemene voorwaarden van het inschrijfformulier verplicht deelnemer zich tot betaling, van het cursusgeld.
 3. Door ondertekening/accepteren algemene voorwaarden van het inschrijfformulier is deelnemer een overeenkomst aangegaan.
 4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijfformulier.
 5. Telefonisch reserveren is niet mogelijk
 6. Alle inschrijvingen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst.
 7. Door aanmelding aanvaard deelnemer deze algemene voorwaarden.

 

 1. Maatwerk en Incompany opdrachten
 1. SkillsUpdate doet een voorstel naar opdrachtgever.
 2. Bij het voorstel wordt altijd de Algemene Voorwaarden meegestuurd.
 3. Indien opdrachtgever akkoord gaat, dient er schriftelijk en ondertekend door SkillsUpdate en opdrachtgever een overeenkomst te worden opgesteld.
 4. Door het aanvaarden van het voorstel en het ondertekenen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van SkillsUpdate.
 5. Alle offertes en aanbiedingen van SkillsUpdate zijn drie maanden geldig, tenzij anders vermeld.
 6. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 7. Incompany: SkillsUpdate zal in overleg met opdrachtgever en volgens afspraak in de overeenkomst een trainingslocatie kiezen.
 8. Incompany: De offerte of overeenkomst die wordt opgesteld door SkillsUpdate is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 9. Incompany: SkillsUpdate stelt eisen aan de locatie (goed bereikbaar, voldoende ruimte, internet, indien trappen dan lift aanwezig, koffie en thee faciliteiten) waarmee opdrachtgever een locatie reserveert.

 

 1. Prijzen
 1. De prijs, zoals afgesproken in de overeenkomst is gebaseerd op het moment van het sluiten van de in een overeenkomst geldende datum.
 2. Tenzij anders aangegeven, zijn de scholingskosten voor de deelnemer inclusief kosten voor trainingsmateriaal, gebruik van accommodatie, koffie/thee en indien van toepassing de lunch.
 3. Alle prijzen van het geboden onderwijs zijn btw-vrij. 
 4. Indien er verandering van een scholing plaatsvindt kan er ook een wijziging plaatsvinden van onder andere de prijs van de scholing/cursusmateriaal. Deelnemer wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.
 5. Indien er meer dan 15% verhoging van de scholingsprijs optreedt na punt 5, heeft de deelnemer het recht om binnen 5 dagen na datum vermeld in de mail m.b.t. de verandering, kosteloos te annuleren.
 6. Deelnemers die tijdens een training niet de hele tijd aanwezig zijn, dienen de totale trainingskosten te betalen.
 7. Betalen van de factuur dient in één keer voldaan te worden.
 8. Er kan sprake zijn van verschil in prijzen vanwege wel/geen accreditatie toekennen aan de scholingsdag. 
 9. Indien er een overeenkomst wordt gesloten met een opdrachtgever zal duidelijk in de overeenkomst worden afgesproken of er een sprake is van accreditatie.
 10. Achteraf teruggave van (een gedeelte) van de deelnemerskosten indien blijkt dat deelnemer niet staat ingeschreven in het kwaliteitsregister en daardoor geen accreditatiepunten ontvangt wordt niet gehonoreerd.

 

 1. Factureren/Betalen
 1. Facturen dienen na boeking van de scholing/cursus direct te worden afgerekend via het online boekingssysteem.
 2. Facturen kunnen bij sommige scholingen ook los (digitaal)worden verstuurd bij aanmelden.
 3. Voordat een Scholing kan worden bijgewoond dient de deelnemer de factuur behorende bij de betreffende scholingsdag te hebben betaald.
 4. Indien een deelnemer een scholingsdag wil volgen waarvan hij/zij de factuur nog niet heeft voldaan, heeft de docent het recht de deelnemer te weigeren tot de Scholingsdag.
 5. Indien de Deelnemer/Opdrachtgever in gebreke blijft een factuur te betalen zal in eerste instantie een herinneringsmail worden gestuurd. Indien de deelnemer hierna nog in gebreke blijft zal er telefonisch contact worden gezocht. Indien deelnemer daarna nog steeds in gebreke blijft zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle kosten van een incassobureau zijn voor de deelnemer.
 6. Een losse factuur dient betaald te worden voor de vervaldatum. Indien cursist niet annuleert en na herinnering door SkillsUpdate via mail en telefoon er nog steeds geen betaling plaatsvindt, is SkillsUpdate gemachtigd om deelnemer van de aanmeldlijst te verwijderen en administratiekosten in rekening te brengen à €7,50.
 7. Indien er een overeenkomst is getekend met een incompany-opdrachtgever wordt na de scholing de factuur digitaal verstuurd.
 8. Indien er een overeenkomst is met een opdrachtgever (Incompany) waarbij afgesproken is om te factureren voor aanvang van de scholing en de betaling is nog niet voldaan op het moment van de Scholingsdag heeft SkillsUpdate het recht om de scholingsdag op te schorten tot betaling volledig is voldaan.
 9. Facturering door incompany opdrachtgever geschiedt door overmaking op de aangewezen bankrekeningnummer vermeld in de factuur.

 

 1. Annulering

7.1 Annuleringsregeling voor open inschrijvingen

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk door de deelnemer. Dit dient men te sturen naar 
 2. Na inschrijving en betaling van de factuur geldt een bedenktermijn van 14 dagen voor de opdrachtgever. Deze dag gaat in op de dag na betaling.
 3. De bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing indien de deelnemer zich korter dan 14 dagen voor aanvang van een scholing inschrijft.
 4. Annuleren kan kosteloos tot 4 weken voor de scholing. Er wordt bij annulering administratiekosten in rekening gebracht aan de deelnemer á €7,50.
 5. Annuleren binnen 4 weken voor aanvang scholing en tot 2 weken voorafgaand aan de scholing: Indien ziekte/ongeval: er zal een vervangende datum worden aangeboden, Indien dit niet akkoord is door deelnemer dan zal er 50% van de scholingskosten in rekening worden gebracht.
 6. Annuleren korter dan 2 weken voor aanvang van de scholing verplicht de deelnemer tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
 7. Deelnemer mag binnen 4 weken voor aanvang van de scholing annuleren en kosteloos een andere deelnemer in zijn/haar plaats sturen. Dit dient per mail maximaal 2 dagen voor aanvang van de Scholing gemeld te worden aan SkillsUpdate.
 8. SkillsUpdate dient bij punt 7.1.6 zelf te beoordelen of de vervanger voldoet aan de toelatingseisen.
 9. Indien deelnemer binnen 2 weken voor aanvang wil annuleren vanwege ziekte of ongeval wordt een andere datum aangeboden. Er worden geen deelnamekosten teruggestort.
 10. Na aanbieden andere datum ivm punt 7.1.7 gelden opnieuw de voorwaarden behorende bij punt 1 t/m 6.
 11. Zonder bericht afwezig zijn van de scholing; er wordt geen deelnamekosten teruggestort.
 12. Indien een deelnemer tijdens een scholing onverwacht moet stoppen vanwege ziekte/overmacht, zal er een vervangende datum worden aangeboden. Er vindt geen teruggave van de deelnemerskosten plaats. De nieuwe scholingsdag vindt dan plaats op kosten van SkillsUpdate.
 13. Indien deelnemer n.a.v. punt 7.1.12 niet met een nieuwe datum akkoord gaat wordt er door SkillsUpdate geen nieuwe datum meer aangeboden. Er vindt dan ook geen teruggave van de deelnemerskosten plaats. 

 

7.2 Annuleringsregeling voor Incompany trainingen

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk door de opdrachtgever.
 2. Na betaling van de factuur door de opdrachtgever geldt een bedenktermijn van 14 dagen voor opdrachtgever. Deze dag gaat in op de dag na betaling.
 3. De bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing indien de opdrachtgever een overeenkomst afsluit met opdrachtnemer korter dan 14 dagen voor aanvang van een Scholing.
 4. Annuleren kan kosteloos tot 4 weken voor de scholing.
 5. Indien door de opdrachtgever een scholing wordt geannuleerd geldt de volgende regeling:
  Annulering binnen 1 maand voor aanvangsdatum scholing: 50% van het afgesproken honorarium
  Annulering binnen 2 weken voor aanvangsdatum scholing: 100% van het afgesproken honorarium.
 6. Indien opdrachtgever binnen 10 werkdagen voor aanvang van de Scholing verzoekt om verschuiving van een scholingsdag en SkillsUpdate gaat hiermee akkoord, wordt 50 euro (incl. btw) administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Een scholingsdag mag eenmalig worden verschoven.
 8. Verschuiving van een scholingsdag dient schriftelijk en mondeling kenbaar gemaakt bij SkillsUpdate en 2 weken voor aanvang scholing ingediend te worden.
 9. Verschuiving is alleen geldig als SkillsUpdate hiermee akkoord gaat.
 10. Indien verschuiving plaatsvindt door opdrachtgever worden eventuele kosten die zijn gemaakt in het kader van de scholingsdag op het moment van verschuiven in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 11. Indien annulering plaatsvindt door opdrachtgever en er zijn aannemelijke kosten gemaakt door opdrachtnemer in het kader van de afgesproken scholingsdag, zal SkillsUpdate de rekening hiervan sturen naar opdrachtgever.
 12. Indien er een Incompany honorarium is afgesproken (op basis van een groepsprijs) in de overeenkomst en er een deelnemer door ziekte of overmacht uitvalt, blijft het afgesproken honorarium vast staan en zal er geen mindering op plaats vinden.

 

7.3 Annulering door SkillsUpdate

 1. In het geval van omstandigheden of het aantal aanmeldingen is voor een Scholing onvoldoende, kan SkillsUpdate annuleren. 
 2. SkillsUpdate bepaalt 2 weken voor de scholingsdag of er voldoende deelname is.
 3. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal SkillsUpdate indien mogelijk binnen 48 uur voor vervanging zorgen.
 4. Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal SkillsUpdate opdrachtgever/deelnemer hiervan binnen 24 uur voor aanvang van de scholing op de hoogte stellen.
 5. Bij uitval door een docent door overmacht zal SkillsUpdate zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn zal SkillsUpdate zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op teruggave deelnemerskosten of extra reiskosten.
 6. SkillsUpdate heeft het recht de scholing te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden. Na deze wijziging heeft de opdrachtgever/deelnemer alsnog het recht om binnen 5 dagen kosteloos te annuleren.
 7. In geval van annulering binnen de afgesproken termijnen worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

 

7.4 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan (naast alles wat daarover in de wet wordt omschreven), alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien en niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, en indien de overmacht situatie niet door beide partijen kan worden opgeheven, dan is een ieder der partijen (opdrachtnemer en opdrachtgever) gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. De docenten van SkillsUpdate stellen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de lessen samen. SkillsUpdate staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid van het cursusmateriaal en de adviezen. Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het cursusmateriaal, informatie of adviezen of op andere wijze vernomen tijdens de scholing, is uitgesloten.
 2. Aansprakelijkheid van SkillsUpdate voor eventuele schade die deelnemer lijdt als gevolg van annulering/verplaatsing/onvoorziene omstandigheden (door zichzelf of door SkillsUpdate) is eveneens uitgesloten.
 3. Door SkillsUpdate verstrekt cursusmateriaal in de vorm van hand-outs is alleen voor eigen gebruik en mag niet met derden worden gedeeld of op enige andere manier openbaar worden gemaakt.
 4. Het is de deelnemer niet toegestaan software, trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de opleiding openbaar te maken of te reproduceren.
 5. SkillsUpdate is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke de deelnemer lijdt tijdens de Scholing. 
 6. SkillsUpdate is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten.
 7. SkillsUpdate is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de bekwaamheid van een deelnemer. Bekwaamheid is voor eigen verantwoordelijkheid van de cursist ook na het volgen van een scholing.

 

 1. Privacy
 1. Op de registratie van de persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en deelnemers is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 
 2. Gegevens kunnen worden geregistreerd teneinde de overeengekomen contractactiviteit te kunnen uitvoeren. 
 3. Gegevens omtrent aanwezigheid en prestaties van een deelnemer, worden enkel aan de deelnemer medegedeeld, tenzij de deelnemer aan opdrachtnemer toestemming verleent om deze gegevens ook aan derden te vermelden.
 4. Alle informatie verstrekt door opdrachtgever/deelnemer aan SkillsUpdate zal door SkillsUpdate vertrouwelijk worden behandeld.
 5. Vertrouwelijk is: als de klant of de deelnemer het heeft aangegeven of als uit de informatie blijkt dat het over vertrouwelijke informatie gaat.
 6. Informatie die wordt besproken of verstrekt door (mede)deelnemers tijdens de scholing kan van vertrouwelijke aard zijn. Van de deelnemer wordt verwacht hier vertrouwelijk mee om te gaan.
 7. Tenzij deelnemer bezwaar maakt, verstrekt SkillsUpdate desgevraagd inzage in de deelnemersadministratie aan derden die belast zijn met de controle van de kwaliteit van de opleidingen. Na controle door derden worden deze gegevens vernietigd.
 8. SkillsUpdate behoudt het recht voor deelnemers te weigeren voor een scholing indien er in eerdere opleidingen een ongewenst gedrag is vertoond. 
 9. SkillsUpdate kan een deelnemer tijdens een scholing de verdere toegang tot een training te weigeren indien het gedrag ongewenst is. Dit is een maatregel genomen door de docent en is onherroepelijk. Deelnemer heeft geen recht op teruggave van de deelnemerskosten van de bijgewoonde scholing.
 10. SkillsUpdate zal de mailadressen van de cursist alleen gebruiken voor het sturen van de nieuwsbrief en nergens anders voor.
 11. Het volledige privacybeleid is te vinden op de website van SkillsUpdate.
 12. Naam- en adresgegevens van Deelnemers worden opgenomen en bewaard in een klantenbestand van SkillsUpdate en worden gebruikt om elke maand een nieuwsbrief te versturen om de deelnemers op de hoogte te houden van relevante informatie m.b.t scholingen/cursussen van SkillsUpdate. Indien een Deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie dan wordt dit direct gerespecteerd en zijn naam verwijderd uit het bestand.
 13. Tijdens een scholing kan ten behoeve van reclame of scholingsdoeleinden foto’s of video’s worden gemaakt door SkillsUpdate. SkillsUpdate zal altijd vooraf toestemming vragen aan de deelnemers voor opnames en publicatie.
 14. Foto’s gemaakt door cursisten: er dient toestemming worden gegeven door de docent en de mededeelnemers vooraf de opnames en toestemming voor het delen op social media.

 

 1. Klachtenregeling
 1. Indien een deelnemer ontevreden is over een scholing van SkillsUpdate kan deze contact opnemen met SkillsUpdate. De klacht dient per mail ingediend te worden. 
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SkillsUpdate. 
 3. Klachten worden per mail middels een klachtenformulier verzonden aan SkillsUpdate.
 4. Het klachtenformulier kan worden opgevraagd bij SkillsUpdate.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal SkillsUpdate de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 6. Indien de opdrachtgever/deelnemer het niet eens is met de afwikkeling kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke derde. De conclusie van deze onafhankelijke derde is bindend. 
 7. De onafhankelijke derde wordt door beide partijen vastgesteld.
 8. De volledige klachtenregeling is ook te vinden op de website van SkillsUpdate

 

11. Overig

 1. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden van SkillsUpdate.
 2. 11.1 geldt ook voor medewerkers die werkzaamheden verrichten voor SkillsUpdate

 

12. Auteursrecht/Eigendomsrecht

 1. Het copyright op alle (les)materialen, hand-outs, logo, keurmerk, enz. is van SkillsUpdate.
 2. Alle materialen die de Deelnemer ontvangt of ter beschikking krijgt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik t.b.v. zelfstudie. Het is niet toegestaan om deze materialen te delen met derden of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zónder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SkillsUpdate.
 3. Eigendomsrecht: Een scholing die is ontwikkeld voor een Opdrachtgever blijft eigendom van SkillsUpdate en mag niet worden gedeeld, openbaar gemaakt zonder toestemming van SkillsUpdate
 4. Een Opdrachtgever mag de afgenomen scholing niet gebruiken om daarmee zelf les te gaan geven.
 5. Al het door SkillsUpdate geleverde scholingsmateriaal (cursusmateriaal, de docentenhandleiding, het lesplan e.d.) is het intellectueel eigendom van SkillsUpdate
 6. Indien een medewerker werkzaamheden uitvoert voor SkillsUpdate mag deze werknemer de scholing niet delen, openbaar maken of hiermee zelf elders les gaan geven. Het scholingsmateriaal blijft eigendom van SkillsUpdate.

 

©SkillsUpdate
Aangepast op 05-03-2022.

BENIEUWD WAT WIJ VOOR U
KUNNEN BETEKENEN?