Klachtenprocedure SkillsUpdate

Klachtenprocedure SkillsUpdate

 

Klachtenprocedure SkillsUpdate

 

ALGEMEEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden van SkillsUpdate dienen binnen 2 weken door de cursist/opdrachtgever na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk via de mail te worden ingediend bij SkillsUpdate.
 2. Een klacht kan worden ingediend middels een klachtenformulier aan te vragen bij SkillsUpdate.


KLACHTENFORMULIER

Het klachten formulier bevat:

 1. Dagtekening
 2. Naam/adres/telefoonnummer/e-mailadres klager
 3. Gegevens SkillsUpdate
 4. Datum en plaats waar klacht plaatsvond
 5. Duidelijke omschrijving en reden van de klacht
 6. Handtekening klager

PROCEDURE

 1. Klachten worden binnen 1 maand na dagtekening in behandeling genomen en afgehandeld.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal SkillsUpdate de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien de opdrachtgever/deelnemer het niet eens is met de afwikkeling kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke derde. De conclusie van deze onafhankelijke derde is bindend.
 5. En onafhankelijke derde wordt door beide partijen benoemd.
 6. Indien de behandeling van een klacht langere tijd nodig heeft dan de vastgestelde termijn, wordt de indiener van de klacht hiervan per mail op de hoogte gebracht met de reden van uitstel.
 7. Klachtendossiers worden door SkillsUpdate 5 jaar lang bewaard.